> Brest region > Biaroza county > Alševa village > Catholic church of St. Adalbert
Alševa. Catholic church of St. Adalbert
Alševa. Catholic church of St. Adalbert

Alševa - Catholic church of St. Adalbert - photos

Photo galleries

 - Catholic church of St. Adalbert.

Photo © Date taken: 1937