> Smolensk region > Roslavl county > Prigory village > Orthodox church of the Holy Mother
Prigory. Orthodox church of the Holy Mother
Prigory. Orthodox church of the Holy Mother

Prigory - Orthodox church of the Holy Mother - photos

Photo galleries

Photos added by .

 - Orthodox church of the Holy Mother. Orthodox church of the Holy Mother in Prigory

Orthodox church of the Holy Mother in PrigoryDate taken: 1942-43