> Bryansk region
Staryy Ropsk. Orthodox church of the Birth of the Virgin

Bryansk region in photos