Orthodox church of St. Nicholas, Pastavy | Photo 53982