> Bryansk region > Pogar county > Pogar market town > Orthodox church of the Holy Trinity
Pogar. Orthodox church of the Holy Trinity
Pogar. Orthodox church of the Holy Trinity

Pogar | Orthodox church of the Holy Trinity - photos

Year of construction (reconstruction): 1783

Photo galleries

Pogar. Orthodox church of the Holy Trinity

Exterior Photo © iyri |

Pogar. Orthodox church of the Holy Trinity

Front view Photo © iyri |

Pogar. Orthodox church of the Holy Trinity

Orthodox church of the Holy Trinity in Pogar Photo © iyri |

Pogar. Orthodox church of the Holy Trinity

Photo © |

Pogar. Orthodox church of the Holy Trinity

Photo © |