> Bryansk region > Pogar county > Grinyevo village > Orthodox church of the Holy Trinity
Grinyevo. Orthodox church of the Holy Trinity
Grinyevo. Orthodox church of the Holy Trinity

Grinyevo | Orthodox church of the Holy Trinity - photos

Year of construction (reconstruction): 1802

Photo galleries

Grinyevo. Orthodox church of the Holy Trinity

Exterior Photo © iyri |

Grinyevo. Orthodox church of the Holy Trinity

View from the East Photo © iyri |

Grinyevo. Orthodox church of the Holy Trinity

Orthodox church of the Holy Trinity in Grinyevo Photo © iyri | Date taken: 28.07.2013

Grinyevo. Orthodox church of the Holy Trinity

Common view Photo © iyri | Date taken: 28.07.2013

Grinyevo. Orthodox church of the Holy Trinity

Exterior Photo © iyri | Date taken: 28.07.2013

Grinyevo. Orthodox church of the Holy Trinity

Detail Photo © iyri | Date taken: 28.07.2013

Grinyevo. Orthodox church of the Holy Trinity

Detail Photo © iyri | Date taken: 28.07.2013

Grinyevo. Orthodox church of the Holy Trinity

Exterior Photo © iyri | Date taken: 28.07.2013

Grinyevo. Orthodox church of the Holy Trinity

Photo © | Date taken: 28.07.2013

Grinyevo. Orthodox church of the Holy Trinity

Photo © | Date taken: 28.07.2013