> Brest region > Biaroza county > Kabaki village > Manor park
Kabaki. Manor park
Kabaki. Manor park

Kabaki | Manor park - photos

Photo galleries

Kabaki. Manor park

The pond (photo 10/05/2010) Photo © . |

Kabaki. Manor park

The pond (photo 10/05/2010) Photo © . |

Kabaki. Manor park

View at the park and distillery (photo 10.05.2010) Photo © . |

Kabaki. Manor park

Near the pond (photo 10/05/2010) Photo © . |

Kabaki. Manor park

Fragment of the former manor park (photo 10.05.2010) Photo © . |

Kabaki. Manor park

Fragment of the park (photo 10/05/2010) Photo © . |