> ³ > > > i
. i
.    i

| i -

Kamaje () p.w. Św. Jana Chrzciciela

1603-1629 w diecezji wileńskiej
W latach 1603-1606 r. doszło do budowy murowanej z kamienia świątyni, była to fundacji Jana Radomi-na-Dysiackiego. Powstała masywna budowle (typ obronnych budowli), ze ścianami o grubości 2 me-trów. W 1606 r. został dokonany akt fundacji parafii.

1630-1675 proboszcz ks. Samuel RADKOWSKI
Wspomagał: 1675 ks. Józef Wróblewski (w)
Przy dużej murowanej świątyni istnieje szpital parafialny, założony w 1645 r., uposażenie plebana na-leży do dość dobrych skoro w 1653 r. podymne z plebani od 32 domów wynosiło 48 złp.
Po 1655 r. doszło do spalenie świątyni, co opisano później, że sklepienia zniszczone. Straty w prze-strzeni ekonomicznej nie zmieniły statusu kościoła, który w 1669 r. opisano jako parafia w dekanacie świrskim (Synod Sapiehy). Widoczne jest umniejszenie uposażenia parafii, skoro w 1673 r. podymne z plebani pobierano od 17 domów. W 1673 r. doszło do konsekracja kościoła przez bp. Słupskiego. W 1675 r. wizytator zapisał: kościół murowany, wielki, sklepienie w chórze w czasie najścia zniszczone.

1710-1720 w diecezji wileńskiej
Czas niezbyt życzliwy, bowiem ok. 1709 r. następują zniszczenia demograficzne w wyniku epidemii i zarazy, a w I poł. XVIII w. ponowne zniszczenie kościoła.

1723 proboszcz ks. PUDURBINAWSKI
Parafia Komaje, trwa przebudowa kościoła.

1725-1740 w diecezji wileńskiej
W latach 1726-1736 r. nastąpiło ozdobienie kościoła malarstwem ściennym; wśród wykonywanych prac, m.in. w 1731 r. dobudowano chór.

1743-1744 - proboszcz ks. Józef CIECHANOWIECKI
W 1744 r. jest to parafia w dekanacie świrskim, należał do niej filialny kościół w Olechniszkach. Na tere-nie parafii znalazły się miejscowości: Komaie, Syrynczany, Dombrowszczyzna, Szwakszty, Łukowsz-czyzna, Ciabuty, Dziakiszki, Nahowszczyzna, Jarzewo, Maćkowicze, Rybszczyzna, Raduta, Surwiliszki, Swirki, Cucki, Rosaliszki, Romaszkiewicze, Ockiewicze, Mularze, Czerniata.

1750-1784 parafia w dekanacie świrskim
Wspomagali: 1764-1784 ks. Antoni Bagiński (alt), 1781-1784 ks. Tadeusz Sulistrowski, 1780-1784 ks. Stanisław Fomnickoski.
W podjętym 1778 r. remoncie nastąpiła dobudowa do świątyni kaplicy i krypty.
W tym czasie, 1781 r. jest to parafia w dekanacie świrskim licząca 4.840 kat. Zachowany opis parafii z 1784 r. mówi, że pracuje tu 3 kapłanów, (ale w dokumencie brak podpisu proboszcza).
W 1784 r. na terenie parafii znalazły się miejscowości: Andruszyszki, Bniewicze, Bujwidy, Borej-szyszki, Bale, Czerniaty, Ciabuty, Ciucki, Czyczele, Cielętniki, Dąbrowszczyzna, Dziakiszki, Dubniki, Daniowce, Dworzyszcze, Fanopol, Filipowce, Giniuszki, Grykany, Hwozdowicze (plebana), Horodyszcze, Jarzew, Jodowce, Iwaszkowszczyzna, Jakowiszki, Komaje, Kunigiszki (plebana), Kaniabicze, Kruki, Królewce, Kople, Kalniszki, Kutaliszki, Klintaki, Lilejki, Litonicze, Leonki, Łodosie, Łopucie, Łopuny (plebana), Łowcy, Łukaszewszczyzna, Mackowicze, Markiany, Mularze, Moldziewicze, Moncewicze, Mieguny, Młyn, Nowosiółki, Narkiewicze, Ockowicze, Pucialiszki, Popowce, Pokrowszyni, Pauksztety, Ramojki, Rozalin, Romaszkiewicze, Rogalewszczyzna (plebana), Rasuniszki, Rusaki, Surwiliszki, Seren-czany, Szwakszty, Świrki, Spiczki, Skarbowce, Subocze, Trabszewicze, Tarasowszczyzna, Walukowsz-czyzna, Węgliszki, Waszkowszczyzna, Wiażowczyzna, Zukowszczyzna, Żyguny, Żarskie, Żerdele, Żwe-retowszczyzna, Żwerblowszczyzna,

1789-1790 proboszcz ks. Jan WALENTYNOWICZ
Prawdopodobnie okres pobytu proboszcza, ks. Walentynowicza jest znacznie dłuższy, tu odnośnie udo-kumentowanego czasu pełnienia urzędu plebana. Wspomagali duszpasterstwo: 1790-1791 ks. Stanisław Fonwetten (c),

1790-1825 proboszcz ks. Tadeusz SULISTROWSKI
Wspomagali: 1790-1791 ks. Ludwik Iwanowski (ex profesor szkoły z Postaw), 1790-1791 ks. An-toni Bagiński (alt), 1790-1791 o. Dominik od św. Benona OCD (kaplica Syrenczany przy dworze), 1811-1818 ks. Dominik Burniewicz (c), 1811-1812 ks. Karol Słowikowski (alt.), ok. 1815-1826 ks. Benedykt Bańkowski (alt.), 1818 ks. Wincenty Szawlewicz (w), 1818 ks. Alexander Lelewicz (alt), 1818 ks. Piotr Denisewicz (w), 1824-1825 ks. Mateusz Jamiołkowski (w), 1825-1826 ks. Kajetan Keller (alt), w 1814 r. na terenie parafii (do 1833 r.) zamieszkał ks. Antoni Drozdowski
W 1790 r. w szpitaliku parafialnym mieszka 17 ubogich.

1828-1830 proboszcz ks. Antoni JASTRZĘBSKI
Wspomagał m.in.: x1825-1830 ks. Tadeusz Sulistrowski (ex c)

1830-1832 proboszcz ks. Tadeusz ROMANOWSKI (c)
Wspomagał: 1831-1832 ks. Józef Dauksza (w), ponadto: 1829-1839 ks. Ignacy Macewicz, 1831-1837 ks. Kazimierz Zymkiewicz (alt.)

1834-1857 proboszcz ks. Zygmunt CHOŁCHOWSKI
Wspomaga: 1848-1849 ks. Wojciech Kociłowski (w), 1855-1856 ks. Ignacy Tyszkiewicz (w)
Prowadzone są prace budowlana, i tak w 1840 r. nastąpiła budowa nowej plebanii, natomiast w 1843 r. dokonano połączenie kościoła z kaplicą i nakrycie nowymi gontami.
W 1853 r. na terenie parafii znalazły się miejscowości: Komaje, Bucewicze, Kruki, Glinianka, Kruki, Glinianka, Nowosiele, Karolinów, Jedowce, Filipowce, Zyguny, Dubniki, Miekiany, Wiazowszczyzna, Nochowszczyzna, Kaniabicze pierwsze, Kaniabicze drugie, Janew, Norkiewicze, Moldziewicze, Monce-wicze, Tarasowszczyzna, Zalesie, Mularze, Ockiewicze pierwsze, Ockiewicze drugie, Lilejki, Banapol, Bogudzieki, Leonowicze, Rozalinów, Cucki, Leonki, Swakszty, Rusaki, Runigiszki, Hwozdowicze, Ła-puny, Rogiele, Scholin, Nowosiółki, Łapucie, Daniowce, Łowcy, Surwiliszki, Mieguny, Kletaki, Trep-szewicze, Pociaciszki, Machowicze, Romaszkiewicze, Czyczele, Józefinów, Szarmuka, Czerniaty, Mularze, Ciabuty, Rosaliszki, Syrenczany pierwsze, Syrenczany drugie, Bujwidy, Cielętniki, Kułaliszki, Wegliszki, Giniuszki, Posiuzna, Winiuszki, Pauksztety, Klętaki, Zwirblewszczyzna, Łukaszewszczyzna, Wołkowszczyzna, Fawory, Królewce, Mazuryszki, Fawory, Zardele, Subocze, Górnica, Abramowszczy-zna, Skrundy, Dziakiszki, Żarskie, Dombrowszczyzna, Łodosie, Skarpowce, Romejki, Ryngaliszki, Koj-raniszki, Oducie, Poduciszki, Prudziszcze, Pieszczanka, Osowa.

1859-1863x proboszcz ks. Antoni DAWROWSKI
Wspomagali: 1859-1863 ks. Stanisław Strzelecki (w),
W 1860 r. jest to parafia w dekanacie święciańskim diecezji wileńskiej, 5.363 kat., kaplica: Szylwa. W tym czasie dokończono prac remontowych i jeszcze ok. 1861 r. zakończono przebudowę świątyni i nastą-piła konsekracja kościoła przez bp. S. Krasińskiego.
W XIX w. na terenie parafii liczne dwory, m.in.: Komaje, Jarzew, Ockowicze, Scholin, Czerniaty, Olechniszki, Karolinów, Kurkowo, Dąbrowszczyzna, Syrenczany, Abramowszczyzna, Bujwidy, Dzia-kiszki, Surwiliszki. Zaścianki: Cylinów, Pikiełko, Rozonka, Nowosielje, Banapol, Bogudzieki, Tumu-lowszczyzna, Leonki, Pniowo, Borodzinek, Podgrodzie, Rusaliszki, Nosowszczyzna, Szwakszty, Jaryno-wo, Zarzecze, Łowcy, Rogiele, Kunigiszki, Podkomaje, Postaliszki, Mikcjany, Ryngieliszki, Kiszkieliszki, Kojraniszki, Podwiszniaki, Pokrauszunia, Romejki, Oducie, Idalino, Górnica, Waskowszczyzna, Pu-stoszka, Fawory, Mszurka, Jakobiszki, Gieniuszyszki, Wegliszki, Macki, Subocze, Pieszczyna, Cielątniki, Kołaniszki, Kletaki, Żwarbłowszczyzna, Łukaszewszczyzna, Żarskie, Szylwy, Kociuryszki, Punksztele. Wsie: Ciabuty, Moncewicze, Moldziewicze, Świłale, Norkowicze, Ockowicze, Romaszkowicze, Czuczele, Mulice, Bucewicze, Kruki, Lelejki, Cucki, Leonowicze, Olechniszki, Filipowce, Jodowce, Kaniabisze, Daniowce, Rusaki, Żyguny, Gwozdowicze, Łapuny, Nowosiółki, Łopucie, Skorpowce, Syrenczany, Skrundy, Subocze, Żardele, Łodosie, Koralowce, Panksztele, Klentaki, Mieguny, Tropczewice.
W 1863 r. parafia liczy 2.296 kat. Represje popowstaniowe, m.in. kontyngenty pieniężne na cerkiew prawosławną.

1866-1867 proboszcz ks. Sykstus JASIEWICZ
Współpracował: 1866-1867 ks. Aleksander Januszewski (w)
W 1867 r. parafia liczy 5.282 kat., kaplica Szylwa.

x1871-1883 proboszcz ks. Maciej PIOTROWSKI
Wspomagali: 1870-1872 ks. Anzelm Noniewicz OSST (w), 1873-1877 ks. Jan Arcimowicz (w), 1880-1881 ks. Dominik Tumanas (w)
Liczebność parafii, położonej w dekanacie Święciańskim, znowu wzrasta, w 1870 r. parafia liczy 5.254 kat., 1872 r. = 5.500 kat., 1875 r. = 6.313 kat., i nadal obsługiwana jest kaplica: Szilwa.
W 1880 r. parafia dekanatu święciańskiego, liczy 7.065 kat. zamieszkałych w 3.440 domach (M = 3.481, K = 3.584), kaplice w miejscowościach Szylwa i Olechniszki. W tym czasie miasteczko będąc własnością Celiny Czechowiczowej liczyło ok. 600 mieszkańców.
W XIX w. do parafii należy ponad 100 dworów, obszar jest więc bardzo rozległy, a w 1881 r. parafia liczy 6.784 kat.
W 1881 r. nastąpiło skazanie ks. D. Tumanasa, tutejszego wikarego, na zasłanie do Rosji. Od 1884 r. brak dokładnych danych o osobie proboszcza, nie wykluczone, że był to nadal ks. PIOTROWSKI; w 1884 r. parafia liczy 6.923 kat.

1885-1899 proboszcz ks. Jan DAUKSZA
Wspomagali: 1889-1890 ks. Jan Gawdeszla (w), 1892-1893 ks. Jozepajtis Jan (pref)
Liczebność parafii kształtuje się przedziale ok. 6,5 tyś kat., i tak w 1889 r. = 6.456 kat., 1892 r. = 6.516 kat., 1894 r. = 6.690 kat.; nadal jest to parafia w dekanacie Święciańskim.

1899-1905 proboszcz ks. Konstanty STASZEWSKI
Wspomagali: 1904-1906 ks. Nikodem Aborowicz (w)
W 1903 r. parafia liczy 6.231 kat., niewiele tu zmian w kolejnych latach, bowiem w 1905 r. parafia li-czy 6.233 kat., istnieją tu 3 kaplice: Szylwa, Olechniszki, Kamajsk (cm.).

1905-1911 proboszcz Antoni ks. SZABANOWICZ
Wspomagał: 1910 ks. Mikołaj Mickiewicz (w)
W 1905 r. nastąpiło odrodzenie religijne, pozwalające na powrót unitów do praktyk w kościele kato-lickim, ale jak widać z nieznacznego wzrostu statystyki parafialnej, nie było to szerszą praktyką w tym obszarze, bowiem w 1906 r. jest to parafia w dekanacie święciańskim, liczy 6.450 kat.
W kolejnych latach zmiany liczebnościowe parafii zdają się potwierdzać hipotezę o otwieraniu nowych parafii w okolicy, i tak w 1907 r. parafia liczy 6.424 kat., 1909 r. = 6.498 kat., 1910 r. = 5.998 kat. Nadal istnieją 3 kaplice na terenie parafii: Szylwa, Olechniszki, Kamajsk (cm.).

1911-1922 proboszcz ks. Aleksander DZIESZULSKI
Wspomagał: 1915-1916 ks. Konstanty Stepanowicz (w)
W 1912 r. jest to nadal parafia w dekanacie świeciańskim liczy 6.058 kat., 1916 r. = 6.050 kat., kapli-ce: Szylwa, Olechniszki (cm.). Brak jakichkolwiek zmian w kolejnych katalogach diecezji, pomimo trwa-jącej wojny i migracji ludności w czasach rewolucji, przedstawia się to bowiem tak: 1917 r. parafia liczy 6.050 kat., i w 1920 r. również parafia Komaje, liczy 6.050 kat., funkcjonują nadal 3 kaplice: Szylwa, Olechniszki, Kamaje (cm.).

1922-1927 proboszcz ks. Piotr BUDRO
W 1925 r. parafia liczy 5.560 kat. Wspomagali: 1928 ks. Piotr Stupkiewicz (pref), 1929-1930 ks. Ste-fan Kiwiński (w), 1932-1935 ks. Czesław Jankowski (w), 1935-1936 ks. Władysław Małachowski (w), 1936-1937 ks. Michał Twarowski (pref)
Jest to parafia Komaje w dekanacie święciańskim, jej liczebność powoli wzrasta, w 1927 r. parafia liczy 6.400 kat., 1929 r. liczy 6.880 kat., funkcjonują 3 kaplice: Komaje (cm.), Szylwa, Olechniszki. Natomiast ok. 1931 r. parafia liczy 7.156 kat., później liczebność maleje: 1934 r. = 6.528 kat., 1935 r. = 5.659 kat., 1936 r. = 6.793 kat.,

1937 (IV-X) proboszcz ks. Aleksander MICHAJŁO
Nowy proboszcz został po kilku miesiącach zwolniony na urlop zdrowotny. W 1937 r. r. parafia liczy 6.929 kat.

1937-1940 proboszcz ks. Aleksander ŁOSZKIEWICZ
Wspomagali: 1937-1939 ks. Zygmunt Szewczyk (w), 1939-1940 - ks. Jan Laski (w).
W 1938 r. jest to parafia w dekanacie święciańskim, kaplice w miejscowościach: Kamaje, Szyłwa, Olechniszki, Serenczany

1940 (VI-X) administrator ks. Jan LASKA (p.o)
Jest to czasowe zastępstwo.

1940-1942 proboszcz ks. Piotr WĘCKIEWICZ
Wspomaga: 1941-1944 - ks. Stanisław Adamski (w)
Jest to od VI.1941 r. czas wojny sowiecko niemieckiej, i zamiana represji NKWD (np. 1940 r. wy-wózki do Kazachstanu) ma represje SS (tzw. karania za aktywność podziemia AK i partyzantki sowieckiej, czy eksterminacja Żydów).

1945-1989 w diecezji wileńskiej
W 1945 r. liczne ekspatriacje do PRL zmniejszają liczbę katolików na terenie parafii. Czas ateizacji pro-wadzonej przez władze radzieckie. W 1985 r. po przeprowadzeniu restauracji wnętrza kościoła z fundu-szów państwowych nastąpiło zwrócenie świątyni wiernym.

1989-1995 w diecezji mińskiej i mińsko-mohylewskiej
W końcu XX w. doszło do kradzieży obrazu Matki Bożej.

1997-1999 x proboszcz ks. Czesław KUCMIERZ (SCJ)
Wspomagał: 1998 - ks. Marek Kazimierczak SCJ (w)

x1999-2000x proboszcz ks. Czesław KUCMIERZ (SCJ)
Posługę w parafii pełnią XX. Sercanie; wspomagał ok. 2002 - ks. Adam Sikorski MIC

2002-2015 proboszcz ks. Jacek HUTMAN
W tym czasie na terenie parafii istnieje filialna kaplica w Miegunach.
W 2004 r. do parafii należą miejscowości: Kamaje, Jodowce, Filipowce, Leonki, Karalinowo, Konie-bicze, Wiezowszczyzna, Nogowszczyzna, Bucewicze, Pniewo, Leonowicze, Kruki II, Ockowicze, Nor-kowicze, Mincewicze, Ciabuty, Mulary, Czygeli, Jankowicze, Kruki I, stacja Hudociszki, Storguny, Sa-kuny, Bogdziuny, Jankiszki, Giejbowicze, Mirkliszki, Grodzie, Gwozdowicze, Łapuny, Daniewce, Łopu-ci, Nowosiołki II, Skarpówka, Podwiszniak, Maracze, Rusaki, Łowce, Żyguny, Micniany, Romejki, Du-browszczyzna, Łodosi, Mieguny, Tropszewicze, Soranczany, Wostoczna, Dziewguny, Romaszkowicze, Żarckie.
W niedziele odprawiane są 2 Msze św. (o godz.: 9.30, 16.00) w dzień zwykły tylko jedna ( o godz.: 19.00 lub 9.30). Funkcjonują wspólnoty: Domowy Kościół, Oaza, chór parafialny. Proboszcz obsługuje również kaplice w Miagunach.
"k. XX w. kradzież obrazu Matki Bożej." Jaki obraz zginął i gdzie wisiał? Może ktoś ma zdjęcie?
księgi urodzeń za 1910, 1900, 1890 - 1798 w Wilnie archiwum

kibastik@gmail.com
Moj ojciec Alfons Jakubowski urodzil sie w Olechniszkach(Na Litwie) w 1917roku .Czy zachowaly sie ksiegi urodzin w pobliskiej parafii tak aby poznac dalszych przodkow
Z Powazaniem
Tadeusz Jakubowski(Hamburg)
Kamaje () p.w. Św. Jana Chrzciciela


XVII-XX w. w diecezji wileńskiej

1603-1606 budowa murowanej z kamienia świątyni, fundacji Jana Radomina-Dysiackiego.

1630-1675 ks. Samuel RADKOWSKI (p), 1675 ks. Józef Wróblewski (w)

1653 podymne z plebani od 32 domów wynosiło 48 złp.

XVII w. - spalenie świątyni,

1669 parafia w dekanacie świrskim (Synod Sapiehy).

1673 podymne z plebani pobierano od 17 domów.

1673 konsekracja kościoła przez bp. Słupskiego.

1675 wizytator zapisał: kościół murowany, wielki, sklepienie w chórze w czasie najścia zniszczone.

I poł. XVIII po ponownym zniszczeniu kościoła następuje jego przebudowa

1726-1736 ozdobienie kościoła malarstwem ściennym

1744 parafia w dekanacie świrskim, należał do niej filialny kościół w Olechniszkach. Na terenie parafii znalazły się miejscowości: Komaie, Syrynczany, Dombrowszczyzna, Szwakszty, Łukowszczyzna, Ciabuty, Dziakiszki, Nahowszczyzna, Jarzewo, Maćkowicze, Rybszczyzna, Raduta, Surwiliszki, Swirki, Cucki, Rosaliszki, Romaszkiewicze, Ockiewicze, Mularze, Czerniata.

1778 dobudowa kaplicy i krypty

1781 parafia w dekanacie świrskim licząca 4840 kat.

1789-1790 ks. Jan WALENTYNOWICZ (p)

1790-1791 ks. Tadeusz SULISTROWSKI (p), 1790-1791 ks. Stanisław Fonwetten (c), 1790-1791 ks. Ludwik Iwanowski (ex profesor szkoły z Postaw), 1790-1791 ks. Antoni Bagiński (alt), 1790-1791 o. Dominik od św. Benona OCD (kaplica Syrenczany przy dworze).

1790 w szpitaliku 17 ubogich.

1834-1857 ks. Zygmunt CHOŁCHOWSKI (p)

1859-1863 ks. Antoni DAWROWSKI (a), 1859-1863 ks. Stanisław Strzelecki (w).

1860 parafia w dekanacie świeciańskim diecezji wileńskiej, 5363 kat., kaplica: Szylwa.

1861 przebudowa świątyni i konsekracja przez bp. S. Krasińskiego.

1863 parafia liczy 2296 kat.

1871 parafia w dekanacie święciańskim, licząca 5500 kat., kaplica: Szilwa.

1871-1872 ks. Maciej PIOTROWSKI (p), 1871-1872 ks. Anzelm Noniewicz OST (w)

1880 parafia dekanatu święciańskiego, liczy 7065 kat. zamieszkałych w 3440 domach (M = 3481, K = 3584), kaplice w miejscowościach Szylwa i Olechniszki. W tym czasie miasteczko będąc własnością Celiny Czechowiczowej liczyło ok. 600 mieszkańców.

1889-1899 ks. Jan DAUKSZA (p), 1890 ks. Jan Gawdeszla.

1892 parafia w dekanacie święciańskim, liczy 6516 kat.

1910 parafia liczy 5998 kat., kaplice: Szylwa, Olechniszki, Kamajsk (cm.).

1922 (25.02) zmarł ks. Aleksander DZIEDZIULSKI

1929-1930 ks. Stefan Kiwiński (w)1925-1989 archidiecezja wileńska

1932-1934 ks. Czesław Jankowski (w)

ok. 1931 parafia liczy 7156 kat.

1937-1940 ks. Aleksander ŁOSZKIEWICZ (p), 1937-1938 ks. Zygmunt Szewczyk (w), 1939-1940 - ks. Jan Laski (w).

1938 parafia w dekanacie święciańskim, kaplice w miejscowościach: Kamaje, Szyłwa, Olechniszki, Serenczany

1940 (VI-X) ks. Jan LASKA (p.o)

1940-1942 ks. Piotr WĘCKIEWICZ (p) ,

1985 restauracja kościoła z funduszów państwowych i zwrócenie świątyni wiernym1990-2008 odrodzenie religijne
k. XX w. kradzież obrazu Matki Bożej.

1997-2000 ks. Czesław KUCMIERZ SCJ (p), ks. Marek Kazimierczak SCJ (w)

2002-2004 ks. Jacek HUTMAN (p). Filialna kaplica w Miegunach.

2004 do parafii należą miejscowości: Kamaje, Jodowce, Filipowce, Leonki, Karalinowo, Koniebicze, Wiezowszczyzna, Nogowszczyzna, Bucewicze, Pniewo, Leonowicze, Kruki II, Ockowicze, Norkowicze, Mincewicze, Ciabuty, Mulary, Czygeli, Jankowicze, Kruki I, stacja Hudociszki, Storguny, Sakuny, Bogdziuny, Jankiszki, Giejbowicze, Mirkliszki, Grodzie, Gwozdowicze, Łapuny, Daniewce, Łopuci, Nowosiołki II, Skarpówka, Podwiszniak, Maracze, Rusaki, Łowce, Żyguny, Micniany, Romejki, Dubrowszczyzna, Łodosi, Mieguny, Tropszewicze, Soranczany, Wostoczna, Dziewguny, Romaszkowicze, Żarckie.
czy -zachowały się księgi urodzeń-
Kamai. Kas'ciol Jana Chrys'ciciela -fundatar-Jan Rudomina-Dusiacki

*
*
*
*