> Pskov region > Nevel county > Nevel town > Catholic church of St. George
Nevel. Catholic church of St. George
Nevel. Catholic church of St. George

Nevel - Catholic church of St. George - photos

Photo galleries

 - Catholic church of St. George.

Photo © 3D-, by . Nvar; . - A. SoohinDate taken: 2019.

 - Catholic church of St. George.

Photo © 3D-, by . NvarDate taken: 2019.

 - Catholic church of St. George.

Photo © 3D-, by . Nvar; . - A. TiagunovaDate taken: 2019.

 - Catholic church of St. George.

Photo © 3D- by . NvarDate taken: 2019.