> Pskov region > Nevel county > Nevel town > Catholic church of St. George
Nevel. Catholic church of St. George
Nevel. Catholic church of St. George

Nevel - Catholic church of St. George - photos

Photo galleries

 - Catholic church of St. George.

Photo ©

 - Catholic church of St. George.

Photo © Date taken: 1941 (?)

 - Catholic church of St. George.

Photo © Date taken: 1950-