> Pskov region > Nevel county > Kanashovo village > Manor of Żukowski
Kanashovo. Manor of Żukowski
Kanashovo. Manor of Żukowski

Manor of Żukowski | Kanashovo