> Pskov region > Nevel county > Nevel town > Catholic church of St. George
Nevel. Catholic church of St. George
Nevel. Catholic church of St. George

Catholic church of St. George | Nevel

Does not exist

Photo galleries

Selected photos

Nevel. Catholic church of St. George

Catholic church in Nevel in 1955. Photo from http://akolosov.nm.ru Photo © http://akolosov.nm.ru |

Nevel. Catholic church of St. George

Photo © |

Nevel. Catholic church of St. George

Photo © | Date taken: 1941 (?)