> Pskov region > Sebezh county > Prikhaby village > Orthodox church of St. Nicholas
Prikhaby. Orthodox church of St. Nicholas
Prikhaby. Orthodox church of St. Nicholas

Orthodox church of St. Nicholas | Prikhaby

Does not exist