> Smolensk region > Dorogobuzh county > Dorogobuzh town > Orthodox church of the Birth of the Virgin
Dorogobuzh. Orthodox church of the Birth of the Virgin
Dorogobuzh. Orthodox church of the Birth of the Virgin

Orthodox church of the Birth of the Virgin | Dorogobuzh

Year of construction (reconstruction): 1703-11, XIX-XX