> Pskov region > Nevel county > Nevel town > Catholic church of St. George
Nevel. Catholic church of St. George
Nevel. Catholic church of St. George

Nevel | Catholic church of St. George - photos

Does not exist

Photo galleries

Nevel. Catholic church of St. George

Catholic church in Nevel in 1955. Photo from http://akolosov.nm.ru Photo © http://akolosov.nm.ru |

Nevel. Catholic church of St. George

Photo © |

Nevel. Catholic church of St. George

Photo © | Date taken: 1941 (?)

Nevel. Catholic church of St. George

Photo © | Date taken: 1950-

Nevel. Catholic church of St. George

Photo © 3D-, by . Nvar | Date taken: 2019.

Nevel. Catholic church of St. George

Photo © 3D-, by . Nvar; . - A. Soohin | Date taken: 2019.

Nevel. Catholic church of St. George

Photo © 3D-, by . Nvar; . - A. Tiagunova | Date taken: 2019.

Nevel. Catholic church of St. George

Photo © 3D- by . Nvar | Date taken: 2019.