> Grodna region > Masty county > Masty Pravyja village
Masty Pravyja. Catholic church of St. Mary

Masty Pravyja: comments, messages

What to see:

Lost heritage